"Anthony Gordon... Pile of Shite 💩"
Jonni Bottomley
To check if Anthony Gordon is still shite...